top of page

Privacyverklaring

Privacy

 

DISC-Analyse

 

 

Bizz & Bloom Advies en Begeleiding

 

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik persoonsgegevens van mensen met en voor wie ik werk. Ik respecteer en hecht belang aan ieders privacy en zorg daarom dat ik uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens omga. In deze privacyverklaring lees je daar meer over.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Lucie Croonen-Bekx

Bizz & Bloom Advies en Begeleiding

KvK nummer 53898265

Stoefshoeve 3, 5708 VW  HELMOND

lucie@bizzandbloom.nl

06-51841242

 

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten of met mij samenwerkt, verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van mijn dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum  

 • Geslacht

 • Werkgever, indien van toepassing

 • Persoonlijke informatie die relevant is voor mijn dienstverlening

 • Gespreksverslagen voor eigen gebruik

 • Inhoud van communicatie

 • Rapportages van persoonlijke analyses

 • IP-adres, na bezoek van mijn website

 

 

Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

 • Het bieden van een groepssessie, zoals een workshop, training en teamcoaching;

 • Als hulpmiddel bij werving & selectie voor opdrachtgevers;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van mijn cliëntenbestand;

 • Interne verslaglegging;

 • Intervisie;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturering;

 • Verbetering van mijn dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan jouw verzoek of de overeenkomst die ik met jou of je werkgever ben aangegaan. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 

 • De verbetering van mijn diensten;

 • De bescherming van mijn belangen;

 • Beveiliging en beheer van mijn systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals mijn IT-leverancier, mijn accountant, mijn online factureringssysteem, beveiligde opslag in de cloud en de bedrijven waarmee ik samenwerk op het gebied van persoonlijkheidsanalyses, preventie van stress- en burn-out en marketing. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

 

 

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door mijn cloudprovider, de leverancier van persoonlijkheidsanalyses en de leverancier van e-mailnieuwsbrieven die gevestigd zijn in de USA. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen in de vorm van ‘model clauses’ of privacy shield.

 

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn en Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe ik jouw gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Cookies

Op mijn website kunnen cookies van Google Analytics worden gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies wordt op anonieme wijze informatie verzameld over bezoekersgedrag, IP-adressen en systeeminformatie van het gebruikte apparaat.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar lucie@bizzandbloom.nl.

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. De actuele versie wordt altijd op de website gepubliceerd en kun je daar raadplegen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 oktober 2018.

bottom of page